Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
Witaj na stronie WSB w Przemyślu. Dzisiaj jest Poniedziałek, 24 czerwca 2019 r. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny


photo
studia podyplomowe
                          REKRUTACJA
Uczelnia prowadzi nabór na
studia podyplomowe:

Edukacja dla bezpieczeń„stwa

 Studia skierowane są do nauczycieli chcą…cych uzyskać specjalistyczne uprawnienia do nauki przedmiotów „Edukacja dla bezpieczeń„stwa”, oraz pracowników administracji pań„stwowej i samorzą…dowej, którzy realizują zadania z zakresu kształcenia młodzieży i bezpieczeń„stwa publicznego.

 

Cele kształcenia:

 1. Studia podyplomowe „Edukacja dla bezpieczeń„stwa” mają na celu przygotowanie kadr pracują…cych w instytucjach pań„stwowych, samorzą…dowych i pozarzą…dowych zwią…zanych z bezpieczeństwem wewnę™trznym.

 2. Przygotowanie merytoryczne nauczyciel do prowadzenia zajęć‡ edukacyjnych w zakresie przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa

 3. Przygotowanie merytoryczne nauczyciela do prowadzenia zajęć‡ edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 4. Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu: bezpieczeń„stwa, obrony cywilnej, psychologii społ‚ecznej, zarzą…dzania, ratownictwa medycznego.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeń„stwa” otrzymuje przygotowanie do prowadzenia zajęć‡ szkolnych w szkoł‚ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Absolwent zdobę™dzie wiedzę… i umiejętnoś›ci zachowania się™ w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy medycznej ofiarom wypadków oraz  znajomość‡ bezpieczeń„stwa ogólnego.

 

Rekrutacja i sprawy ogólne:

 1. Kandydaci składają… następują…ce dokumenty:

  • podanie, kwestionariusz osobowy;

  • dyplom ukończenia studiów (minimum I stopnia);

  • dowód wpł‚aty rekrutacyjnej (200zł‚).

 2. Studia trwają… 3 semestry. Liczba godzin wynosi 360 g.

 3. Studia kończą… się™ zaliczeniami i egzaminami złożonymi w trakcie studiów.

 4. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz zaś›wiadczenie ukończenia kursu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Program studiów:

 1. Prawne podstawy bezpieczeń„stwa wewnętrznego

 2. Nauka o państwie, samorzą…dzie i obrona narodowa

 3. Bezpieczeń„stwo pań„stwa i bezpieczeństwo wewnętrzne UE

 4. Prawa czł‚owieka i etyka zawodowa

 5. Podstawy socjologii i psychologii

 6. Psychologia pracy i komunikacja interpersonalna

 7. Subkultury młodzieżowe

 8. Teoria metodyki i dydaktyki nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”

 9. Ochrona tajemnicy pań„stwowej, informacji niejawnych, danych osobowych i własności intelektualnej

 10. Ochrona zdrowia jako element bezpieczeństwa ludności

 11. Ochrona wolności, sumienia, wyznania

 12. Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów

 13. Ratownictwo medyczne (udzielanie pierwszej pomocy)

 14. Ratownictwo ekologiczne w sytuacjach kryzysowych

 15. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

 16. Współczesna migracja, jej skutki dla bezpieczeństwa

 17. Organizacja procesów ewakuacji i zachowanie się obywatela w sytuacjach ekstremalnych

 18. Zagrożenie i zwalczanie przestępczości oraz zwalczanie terroryzmu

 19. Przestępczość w mediach telematycznych

 20. Przygotowanie służb cywilnych na wypadek wojny

 21. Służby specjalne

 22. Profilaktyka przeciwpoĹźarowa


 


ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO W EDUKACJI

przeznaczone dla pracowników związanych z oświatąMENADŻER JAKOŚCI

przeznaczone dla kadry kierowniczej związanej z produkcją i obrotem żywności.

Pobierz dodatkowe informacje


TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z ELEMENTAMI DIETETYKI
przeznaczone dla nauczycieli.
Pobierz dodatkowe informacje


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
przeznaczone dla pracowników administracji publicznej.
Pobierz dodatkowe informacje

ZARZĄDZANIE KADRAMI
przeznaczone dla pracowników administracji publicznej menadĹźerów.


ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
przeznaczone dla pracowników administracji publicznej oraz placówek pomocy medycznej.


EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE FIRMĄ (W GOSP. RYNKOWEJ)
przeznaczone dla pracowników oraz właśćicieli firm.


ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNYM GOSPODARSTWEM ROLNYM
przeznaczone dla rolników oraz posiadaczy gospodarstw .

 
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE ŻYWNOŚCIOWYM
przeznaczone dla pracowników sektora gastronomicznego.Pobierz Kwestionariusz Kandydata na studia podyplomowe

 

 

Wszelki dodatkowe informacji można uzyskać w Dziekanacie Uczelni.

ul. Rolnicza 10; 37-700 Przemyśl;

tel.: 016 672 02 31; tel./fax: 016 672 02 31

email: wsg@wsg.edu.pl; www. wsg.edu.pl


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
tel/fax: 016 736 24 41
ul. Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
wsbp@wsbp.edu.pl
Copyright © wsbp.edu.pl 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.