Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
Witaj na stronie WSB w Przemyślu. Dzisiaj jest Czwartek, 23 maja 2019 r. Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty


photo
Pomoc stypendialna
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEMYŚLU

Student ma możliwość  ubiegania się™ o różnego rodzaju stypendia i zapomogi. Możliwe jest uzyskanie stypendium socjalnego, za wyniki w nauce, mieszkaniowego i na wyżywienie, a także stosownej zapomogi. O stypendium mogą… starać się™ również osoby niepełnosprawne.

Wszelką… pomoc materialną…, na uzasadniony wniosek studenta przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna powoł‚ywana przez Rektora. Otrzymanie jednego ze świadczeń stypendialnych nie wyklucza przyznania kolejnego stypendium. O stypendium mieszkaniowe i na wyżywienie mogą… ubiegać‡ się studenci studiów stacjonarnych. Łączna miesiączna kwota przyznanego stypendium socjalnego, za wyniki w nauce, na wyżywienie i mieszkanie nie może przekraczać‡ 90 proc. najnijższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, w poprzednim miesiącu ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, z wyłączeniem zwiększenia kwoty stypendium socjalnego w zwią…zku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytuł‚u niepeł‚nosprawnoś›ci. Jeżeli w dochodach rodziny zajdą jakieś› zmiany lub zmieni się™ liczba członków w rodzinie, a może mieć‡ to wpł‚yw na dalsze korzystanie z pomocy materialnej, student ma obowiązek zglosić‡ ten fakt w sekretariacie uczelni.

Stypendium za wyniki w nauce.

Taką pomoc może uzyskać‡ student od II roku studiów. O tego rodzaju stypendium mogą się starać‡ również studenci studiujący na kilku kierunkach jednocześ›nie. Za zgodą Uczelnianej Komisji Stypendialnej i w ramach przyznanych ś›rodków finansowych możliwe jest uzyskanie stypendium za wyniki w nauce na każdym kierunku z osobna. Stypendium otrzymuje student, który zaliczył‚ poprzedni rok ze ś›rednia ocen 4,5. Ocena ta może być‡ obniżona, ale nie może być niższa niż 4,0.

Stypendia socjalne.

Przyznawane jest studentom znajdującym się™ w trudnej sytuacji materialnej. Dochód miesię™czny nie może być‡ wyższy od kwoty 569 zł‚ netto na 1 członka rodziny.

Student starają…cy się o stypendium socjalne skł‚ada w sekretariacie następujące dokumenty:
  1. podanie
  2. zaświadczenie o źródł‚ach i wysokości wszystkich dochodów członków rodziny studenta, jak również samego studenta starają…cego się o stypendium socjalne (zaświadczenie należy aktualizować‡), za ostatni rok kalendarzowy.
  3. zaś›wiadczenie o uczą…cym się™ rodzeństwie
  4. oświadczenie studenta o liczbie osób w rodzinie, żyją…cych we wspólnym gospodarstwie domowym
  5. w przypadku osoby niezatrudnionej i nie zarejestrowanej w Urzę™dzie Pracy, konieczne jest przedłóźenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o osiągnię™tych dochodach za rok poprzedni.
Terminy składania wniosków o stypendium socjalne
  • 30 marzec w semestrze letnim
  • 15 października w semestrze zimowym
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
tel/fax: 016 736 24 41
ul. Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
wsbp@wsbp.edu.pl
Copyright © wsbp.edu.pl 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.