Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
Witaj na stronie WSB w Przemyślu. Dzisiaj jest Poniedziałek, 24 czerwca 2019 r. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny


photo
Informacje o szkole
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu


Powstał‚a w wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DSW-3-0145-378/EKO/2001 i został‚a wpisana do rejestru niepań„stwowych szkół wyższych zawodowych pod nr 208.
 
W pierwszym roku działalności uruchomione został‚y studia stacjonarne i niestacjonarne w dwóch specjalnościach, po ukończeniu których absolwenci otrzymują… tytuł‚ zawodowy inżyniera (studia 3,5 - letnie) lub tytuł zawodowy licencjata (studia 3 - letnie). Od roku akademickiego 2006/07 studia na kierunku Technologia Żywnoś›ci i żywienie czł‚owieka trwają… 3,5 roku, a na kierunku Zarzą…dzanie 3 lata, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dużym atutem uczelni jest kadra nauczająca, posiadają…ca znaczę…ce osiągnią™cia naukowe, oraz bogate doś›wiadczenie zawodowe i dydaktyczne. W wielu przypadkach są… to znani profesorowie i doktorzy Akademii Rolniczej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Politechniki Lubelskiej, PWSZ w Jarosławiu, oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni we Lwowie. 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
tel/fax: 016 736 24 41
ul. Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
wsbp@wsbp.edu.pl
Copyright © wsbp.edu.pl 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.